ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အကြန္ေဆာင္ပနာဆက္ေၾကးငြီေကာက္ခံနီသူမ်ားသိဟိစီရန္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အကြန္ေဆာင္ပနာဆက္ေၾကးငြီေကာက္ခံနီသူမ်ားသိဟိစီရန္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အကြန္ေဆာင္ပနာဆက္ေၾကးငြီေကာက္ခံနီသူမ်ားသိဟိစီရန္

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ (၂၈ သို႔မဟုတ္ ၂၉) ရက္နိခန္႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ နတ္ေက်ာက္ဆရီၿမိဳ႕နယ္၊ “အင္းသံုးဆယ္”႐ြာအတြင္းသို႔ ဘက္တံဆိပ္တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေျပာက္က်ားအစိမ္းကြက္ယူနီေဖာင္း၊ဗမာစစ္တပ္ဝတ္ယူနီေဖာင္းမ်ားကိုဝတ္ဆင္၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)က ဟုေျပာဆိုၿပီး AA အကြန္ေဆာင္၍ဆက္ေၾကးငြီမ်ားေကာက္ခံလားေၾကာင္းသိဟိရသည္။

ျမံဳအပါအဝင္ အင္အား (၃၀) ခန္႔ပါ၎ဆက္ေၾကးေကာက္ ဓါးျပဂိုဏ္းသာသာအဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-53 / 54 ပတ္ဝန္းက်င္အနီးမွထြက္လာ၍ေကာက္ခံလားချခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပိုင္မ်ိဳးလုပ္ရပ္အား ေမလ (၃) ရက္နိတြင္လည္း၎အဖြဲ႕မွပင္ အလားသ႑ာန္တူျပဳလုပ္ၿပီးဆက္ေၾကးမ်ားထပ္မံေကာက္ခံလားခသည္။ အဂုတစ္ႀကိမ္၌ ဗမာစစ္တပ္ယူနီေဖာင္းပိုင္ဝတ္ဆင္၍ေကာက္ခံလားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေကာက္ခံသူမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ALP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဆက္ေၾကးပီးလိုက္ရေသာရြာသားမ်ားသိဟိၾကသည္။ အတည္ျပဳ၍ရေသာသတင္းမ်ားအရ( ထိန္လင္း နန္႔ ထြန္းဝင္း) ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမံဳအပါအဝင္ အင္အား (၃၀)ခန္႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိဟိရသည္။

၎ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ၎႐ို ႔၌ပါလာသည့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ရြာအတြင္းသို႔ယူေဆာင္လာျခင္းမဟိခဘဲ ႐ြာျပင္ေတာစပ္ထဲတြင္ ထားခသည္။ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းခံရသည့္ရြာသားမ်ားမွ ၎ေကာက္ခံနီသူမ်ားမွာ ALP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မွန္းသိေသာအခါ ၎႐ို႕မွ ALP တပ္ဖြဲ႕ဝင္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး မိမိ႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မေကာင္းေၾကာင္းအားသြားပုတ္လီလြင့္ေျပာဆိုသည့္အျပင္ မိမိ႐ို႕အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားစီရန္မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားကိုထပ္မံေျပာၾကားချခင္းမ်ားဟိခသည္။(သက္သီအေထာက္အထားရဟိၿပီးျဖစ္သည္)

ဂနိ ေမလ (၄) ရက္နိ၊ညဇာသား (၈) နာရီ၊လက္ဟိေနာက္ဆံုးရသတင္းအရ ၎ဆက္ေၾကးေကာက္အဖြဲ႕သည္ အင္းသံုးဆယ္အနီး႐ွိ “ဂရမ္ပါရာ”(႐ြာ) အနီး၌အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ဟိနီေၾကာင္းသိဟိရသည္။ မိမိ႐ို႕အနီျဖင့္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ဟိၿပီး လြန္ခေသာႏွစ္ႀကိမ္အျဖစ္မ်ိဳးအား ထပ္မံက်ဴးလြန္မည္ဆိုပါက ထိုက္တန္ေသာျပဳလုပ္မႈမ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္လားမည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) သည္ တပ္မေတာ္စတင္တည္ေထာင္စကတည္းကပင္ ဂနိအထိ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အတင္းအဓမၼငြီေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ျပဳလုပ္ချခင္းမဟိဆိုသည္ကိုလည္း မိဘျပည္သူအေပါင္း႐ို႕အားအသိပီးအပ္ပါသည္။

၎အျပင္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း၌လည္း တခ်ိဳ႕သည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) အားခုတံုးလုပ္ငြီေၾကးေကာက္ခံနီသည္မ်ားကိုတိြဟိနီရသည္။ မိမိ႐ို ႔အနီျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားသီးသန္႔ငြီေၾကးေကာက္ခံေစလႊတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟိပါ။ (ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍) ထို႔ေၾကာင့္ ULA/AA ထံသို႔အမွန္အကန္ထည့္ဝင္လိုသူမ်ားအနီနန္႔သီးျခားစစ္ဆီးစံုစမ္းစီလိုပါသည္။ မိမိ႐ို ႔ အနီျဖင့္ မိဘျပည္သူ႐ို ႔၏ေခြၽးႏွဲစာမ်ားကို လိမ္လည္ေကာက္ခံလားသူမ်ားအား ၎႐ို ႔နန္႔ထိုက္တန္သည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လားမည္ျဖစ္သည္။

 

သတင္းနန္႔ျပန္ၾကားရီး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္