စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း

စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသတင္း ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ စ၍ု ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္၊ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးအနားမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (United League of Arakan-ULA ) ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ရခိုင္-ဘဂၤလာနယ္စပ္၊ ရခိုင္-အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ားသို႔စစ္ေဘးေ႐ွာင္ မ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္အေရအတြက္မ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၈၀၀) ႐ွစ္ရာေက်ာ္သို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment