၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၌လည္း အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးရိွ “ၿမိတ္ဝ” အေနာက္ ေတာင္ေၾကာ                   တေလွ်ာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲရက္မွာယေန႔ဆိုလွ်င္ ေလးဆယ္ရက္(၄၀)ရက္ျပည့္ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီ (၅၀) မိနစ္ မွစ၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေျမျပင္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ရခိုင္ေဒသ၊အိႏၵိယနယ္စပ္၊ ဘဂၤလာနယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ဆိုလွ်င္(၃၉-ရက္ေျမာက္)တစ္လေက်ာ္တိုင္ေအာင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွထိုးစစ္မ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္စစ္အင္အား၊ရိကၡာႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကိုဟယ္လီေကာ္ပတာ(၂) စင္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ (၅/၆/၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ “ပုညာဝ႐ြာ”အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္း (အုန္းသီးဝ ႏွင့္ ပကာဝ႐ြာအၾကား) ၌ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား႐ွိခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ရခိုင္နယ္စပ္မ်ား၌ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီး”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူစစ္ပြဲေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းဆက္လက္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္ေျမအတြင္း သို႔စစ္ပြဲေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment

Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017

Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017

The repeated violations of various provisions of international humanitarian law and war crimes committed by the Burmese Army against civilians in the India-Myanmar border Battle News and Arakan-IDPs Report 29 November 2017 Since 1 November 2017, the coordinated and offensive attacks of the Burmese Army have been waging against the Arakan Army by using more than thirty light infantry battalions in Paletwa township near the […]

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ၂၆ ရက္ေန႔ေျမာက္တိုက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျခားေန႔မ်ားထက္ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ထပ္မံျပင္းထန္လာခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမထဲက်ဴးေက်ာ္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂/၂၃) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည့္ “ၿမီြလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sa Tan Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီး၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္နယ္စပ္၊ ပလက္ဝေဒသ အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ယေန႔ႏိုဝင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေနရာသံုးခု၌တိုက္ပြဲ (၃) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လတစ္လလံုး၌ ထိေတြ႕မႈ၊ တိုက္ပြဲႀကီး /တိုက္ပြဲငယ္အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ႐ွစ္ဆယ္ေက်ာ္ (၈၀ ေက်ာ္) ရွိခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္မေန႔ကတိုက္ပြဲ၌အထိနာၿပီးပိတ္မိေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ ခမရ (၅၄၃) အားကယ္ထုတ္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာႏွစ္စီးျဖင့္မနက္ (၁၀) နာရီ (၅၀)မိနစ္မွ စတင္ၿပီး (၁၁)နာရီ (၂၀)မိနစ္အထိ နာရီဝက္ခန္႔ ယမန္ေန႔ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာအား လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္မွာ ရခိုင္ျပည္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ the Geneva Conventions အားေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သ္ို႔လုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေဒသ ၌ အက်အဆံုး၊အေသအေပ်ာက္မ်ားေနလွ်င္လုပ္ေလ့လုပ္ထ႐ွိေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “နဟန္း”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသတင္း လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ (၂)ပတ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္နယ္စပ္အနီး ႏွင့္ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိတိုက္ပြဲမ်ားၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ္လည္းယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔၊ညေန(၄)နာရီ(၂၀) မိနစ္မွ ည(၈) နာရီေက်ာ္ခန္႔အထိ ေလးနာရီနီးပါးၾကာတိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၎တိုက္ပြဲသည္ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕.,”နဟန္း”႐ြာအနီး၌ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃/၁၄) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ ၊ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္တပ္ရင္း ခမရ (၃၇၇) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မဟာ (၃) တပ္ဖြဲ႕တို႔ သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီခန္႔မွ ေနာက္တစ္ေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ (၂) နာရီခန္႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၁၄) နာရီၾကာ၎တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့သလို မိမိတို႔ဖက္မွလည္း (၇) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တပ္ၾကပ္ႀကီး-ဦးလွထြန္းအသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ခဲယမ္း အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံုပါ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားမွာ လတ္တေလာရ႐ွိေသာသတင္းဓာတ္ပံုသာျဖစ္ၿပီး အျခားသိမ္းဆည္းရမိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။)

Read Me Leave comment