၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းနံေဘး႐ွိ “ႏႈန္းဘူး”ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ “ငခ်က္-ေအာက္”အၾကားတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး၊ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ပလက္ဝေဒသအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းစမွစ၍ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိေသာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔၏တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ည (၉)နာရီအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ထိေတြ႕မႈ၊ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၅/၆) ရက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွစ၍ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ရက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုလရက္သတၲပတ္တစ္ပတ္အတြင္းဆက္လက္ျပင္းထန္လွ်က္႐ွိသည္။

Read Me Leave comment

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄)ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၇၇) တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စပ္အနီး၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္-ဘဂၤလာနယ္စပ္အနီး ၌ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ အမွတ္(၃) တပ္မဟာ၏ လႈပ္႐ွားတပ္ရင္း (၃၀၄) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္၏ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ (၃၇၇) တပ္ရင္းတို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔၊နံနက္ (၈) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ညေန (၄) နာရီခန္႔တြင္မွ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေခတၱရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္း BP-72 မွ (၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎ေနရာသည္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားလႈပ္႐ွားသည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment