ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ မြီးနိ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ မြီးနိ

ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေပၚၿပီးသည္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္-သက္႐ွည္က်န္းမာပါစီ ။ မြီးနိဆုေတာင္းပီးကတ္ေသာ မဟာမိတ္ရဲေဘာ္ရဲဖက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အမ်ိဳး႐ို႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ဟိပါေရ။ #TheWayOfRakhita #ရကၡိတလမ္းစဥ္ #ArakanDream2020

Read Me Leave comment