သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ရန္သူ ့လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား

သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ရန္သူ ့လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ရန္သူ၏လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕၊ စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားမွာမိမိတို႔ သိမ္းဆည္းရမိသည့္အထဲမွရန္သူ႔စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *