“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္

“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္

“ၿမိတ္ဝ႐ြာ”အပါအဝင္အျခား႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္                                                              ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္တန္ဖိုး႐ွိ/တန္ဖိုးနည္းပစၥည္းမ်ားကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ                                                                                                                        ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္   ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ယခုဆိုလွ်င္ တစ္လခြဲနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမႇင့္လာေနသည့္ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျမစ္ျပဳတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔၌လည္း အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးရိွ “ၿမိတ္ဝ” အေနာက္ ေတာင္ေၾကာ                   တေလွ်ာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲရက္မွာယေန႔ဆိုလွ်င္ ေလးဆယ္ရက္(၄၀)ရက္ျပည့္ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီ (၅၀) မိနစ္ မွစ၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေျမျပင္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ရခိုင္ေဒသ၊အိႏၵိယနယ္စပ္၊ ဘဂၤလာနယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ဆိုလွ်င္(၃၉-ရက္ေျမာက္)တစ္လေက်ာ္တိုင္ေအာင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွထိုးစစ္မ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္စစ္အင္အား၊ရိကၡာႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကိုဟယ္လီေကာ္ပတာ(၂) စင္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ရန္သူ ့လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား

သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ရန္သူ ့လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ရန္သူ၏လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕၊ စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားမွာမိမိတို႔ သိမ္းဆည္းရမိသည့္အထဲမွရန္သူ႔စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ (၅/၆/၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ “ပုညာဝ႐ြာ”အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္း (အုန္းသီးဝ ႏွင့္ ပကာဝ႐ြာအၾကား) ၌ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား႐ွိခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယခင္ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ႐ြာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္ သို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။   ရံဖန္ရံခါ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအနည္းငယ္ခန္႔႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔စစ္လက္နက္၊ စစ္အင္အားမ်ားကိုဟတ္စကီးမ်ားျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ေဒသတြင္း၌လည္းစစ္လက္နက္၊ စစ္အင္အားမ်ားကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔၌လည္းမေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ “ပကာဝ”ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ”ၿမိတ္ဝ” အနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ “ပကာဝ”အနီးတိုက္ပြဲမွာ မေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ၏အဆက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔၊ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္မွစတင္ၿပီးမိမိတို႔အားတစ္ညလံုးထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ရန္သူ႔ထိုးစစ္အား မိုးလင္းသည္အထိအေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔၌လည္းေနရာႏွစ္ခု၌တိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ “ပကာဝ”႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁)နာရီခန္႔တြင္ ႀတိဂံေဒသ”ၿမိတ္ဝ” အနီး၌လည္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎ေနရာႏွစ္ခု၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္႐ွိေနခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူ႔ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၁၀)ဦးခန္႔က်ဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ (မ်က္ျမင္)

Read Me Leave comment

ဓါတ္ပုံသတင္း

ဓါတ္ပုံသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ႀတိဂံေဒသအနီးတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ စကခ(၉)လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၆) ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Read Me Leave comment

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၈/၂၉)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ရခိုင္ေဒသ ႏွင့္ရခိုင္နယ္စပ္မ်ား၌ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီး”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူစစ္ပြဲေ႐ွာင္အေရအတြက္မ်ားသည္လည္းဆက္လက္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိေနၿပီး ၎စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္ေျမအတြင္း သို႔စစ္ပြဲေ႐ွာင္ေနခဲ့ရသည္။

Read Me Leave comment