၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃/၄)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယခင္ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ႐ြာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္ သို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။   ရံဖန္ရံခါ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအနည္းငယ္ခန္႔႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔စစ္လက္နက္၊ စစ္အင္အားမ်ားကိုဟတ္စကီးမ်ားျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ေဒသတြင္း၌လည္းစစ္လက္နက္၊ စစ္အင္အားမ်ားကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔၊နံနက္ (၇)နာရီ(၁၅)မိနစ္မွ (၈) နာရီခန္႔အထိ “ၿမိတ္”ဝအနီး၌(၄၅ မိနစ္)ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္သာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရန္သူသည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *