၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္ ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ အနီးတိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ႏိုဝင္ဘာ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္အ႐ွိန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဧရိယာသည္လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၂၄)ရက္ေန႔အထိတိုက္ပြဲမ်ားသည္”ႃမြီလိုက္္ဝ”ရြာ Mwe Leik Wa ၊ “ပကာဝ”ရြာ Pa Ka Wa ၊ “စက္တင္ဝ”႐ြာ Sap Tan Wa၊ “အုန္းသီးဝ” Own Thee Wa ႏွင့္ “ကလပ္ေခ်ာင္း” Clerk Chaung အနီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္အျခားေနရာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္အနီး ႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္အနီး၊ျမိတ္ဝ”႐ြာMrit Wa ႐ြာပတ္ဝန္းက်င္၌တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ရက္လံုးနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။(ယခုသတင္းေရးသားေနသည့္အခ်ိန္အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနသည္။)

“အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”သံုးႏိုင္ငံထိစပ္ေနေသာေၾကာင့္”ႀတိဂံ”ဟုေခၚသည့္ ေနရာအနီး၌ တိုက္ပြဲသည္ နံနက္ (၈) နာရီ (၄၅) မိနစ္မွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အတူအိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၊”ျမိတ္ဝ”႐ြာအနီးတိုက္ပြဲသည္ေန႔လည္ (၁) နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ညေန(၄) နာရီအထိျပင္းထန္ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ယခု ညေန(၉) နာရီအခ်ိန္အထိ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနသည္။

ယခင္ရက္မ်ားနည္းတူထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ၊က်ဆံုးသူမ်ားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယေန႔တြင္လည္း Helicopter ဟယ္လီေကာ္ပတာ (၂)စီးျဖင့္ ညေန (၄) နာရီ(၁၀)မိနစ္ခန္႔ မွ (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ မိနစ္(၂၀)ႏွစ္ဆယ္ၾကာဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည္မွာ ယခုလအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီးပထမဆံုးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔၌ျဖစ္သည္။၎ေန႔၌ နာရီဝက္ၾကာဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေဝဟင္ပစ္ကူမ်ားအျပင္ ေျမျပင္မွေနာက္ထပ္စစ္ကူမ်ား၊စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ေနာက္ရက္မ်ား၌လည္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ ႐ြာသားမ်ားအားလမ္းျပအျဖစ္အသံုးျပဳလွ်က္လူသားဒိုင္းကာ၊ မိုင္းကာအျဖစ္ရည္႐ြယ္သံုးစြဲၿပီးေ႐ွ႕ဆံုးမွတက္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမမ်ားအားထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔လခ်ီၾကာတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံ တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေရအတြင္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၃၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *