၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ တိုက္ပြဲသတင္း

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္မွစတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ရခိုင္ေဒသ၊အိႏၵိယနယ္စပ္၊ ဘဂၤလာနယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ဆိုလွ်င္(၃၉-ရက္ေျမာက္)တစ္လေက်ာ္တိုင္ေအာင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွထိုးစစ္မ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၊လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္စစ္အင္အား၊ရိကၡာႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကိုဟယ္လီေကာ္ပတာ(၂) စင္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ ထိုးစစ္အားထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီးယေန႔တြင္ ရန္သူသည္ မိမိတို႔အား,ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈအားျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္၊ နံနက္(၁၁)နာရီခန္႔မွစ၍ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး႐ွိ”ၿမိတ္ဝ”အေနာက္ေတာင္ေၾကာတေလွ်ာက္အားလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲအ႐ွိန္သည္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏တအာင္း၊ကခ်င္ေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား လာေနခဲ့ၿပီးတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္တိုက္ပြဲအ႐ွိန္ျမင့္မားလွ်က္႐ွိသည္။ကိုးကန္႔ေဒသ၌ တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိေသာ္ျငားလည္းျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွရံဖန္ရံခါ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနေသးသည္။

ရခိုင္ေဒသ၌ဤသို႔တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အားအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ လာေနေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားလာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအေရအတြက္မွာ (၁၅၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။         စစ္ပြဲေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ အမိုးအကာ၊ရိကၡာ၊ ေဆးဝါး၊ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္       အေထြေထြလိုအပ္လွ်က္႐ွိသည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP
#FPNCC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *