၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅/၆/၇)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ (၅/၆/၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ “ပုညာဝ႐ြာ”အေနာက္ဖက္ေတာင္တန္း (အုန္းသီးဝ ႏွင့္ ပကာဝ႐ြာအၾကား) ၌ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၇)နာရီတြင္တစ္ႀကိမ္၊ နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ညေန(၃)နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *