၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔၌လည္းမေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ “ပကာဝ”ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ”ၿမိတ္ဝ” အနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

“ပကာဝ”အနီးတိုက္ပြဲမွာ မေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲ၏အဆက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔၊ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္မွစတင္ၿပီးမိမိတို႔အားတစ္ညလံုးထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ရန္သူ႔ထိုးစစ္အား မိုးလင္းသည္အထိအေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿမိတ္ဝအနီးတိုက္ပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၁၀) နာရီ(၄၅)မိနစ္မွစတင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တိုက္ပြဲ၌လည္းမိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားအေကာင္းဆံုးဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ၎ေနရာႏွစ္ခု၌အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယေန႔ထိုးစစ္မ်ားအတြင္း၌လည္းရန္သူ႔ဖက္မွ ေသဆံုးသူႏွင့္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူေပါင္းအနည္းဆံုး(၂၀)ခန္႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္းမိမိတို႔ေျမျပင္တပ္မႉးမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္းဒဏ္ရာရသူ(၃)ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးက်ည္အပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္း၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုမိမိတို႔ဖက္မွ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယေန႔၌လည္းစစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကို ပလက္ဝ၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုစစ္ကားတန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕သယ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲအ႐ွိန္သည္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေရအတြက္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၅၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ တအာင္း၊ကခ်င္ေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson
#IDP

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔၌လည္း မေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ "ပကာဝ"ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ"ၿမိတ္ဝ" အနီး၌တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ "ပကာဝ"အနီးတိုက္ပြဲမွာ မေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ၏အဆက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔၊ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး မိမိတို႔အား တစ္ညလံုးထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ရန္သူ႔ထိုးစစ္အား မိုးလင္းသည္အထိ အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ၿမိတ္ဝအနီးတိုက္ပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နံနက္ (၁၀) နာရီ(၄၅)မိနစ္မွစတင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တိုက္ပြဲ၌လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားအေကာင္းဆံုး ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။ယခုအခ်ိန္အထိ၎ေနရာႏွစ္ခု၌အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႔ထိုးစစ္မ်ားအတြင္း၌လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရ႐ွိသူေပါင္း အနည္းဆံုး(၂၀)ခန္႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မိမိတို႔ေျမျပင္တပ္မႉးမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္းဒဏ္ရာရသူ(၃)ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးက်ည္အပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္း၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုမိမိတို႔ဖက္မွ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယေန႔၌လည္း စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အားမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကို ပလက္ဝ၌ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုစစ္ကားတန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕သယ္ေဆာင္ေနျခင္း မ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲအ႐ွိန္သည္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တာဝန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေရအတြက္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၅၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏တအာင္း၊ ကခ်င္ေဒသမ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာေနခဲ့သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔#Arakandream2020#ThewayofRakhita#Thewayofrakhita#ရကၡိတလမ္းစဥ္#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္#ArakanIDP#InternalDisplacedPerson #IDP

Posted by ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန on Saturday, December 2, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *