၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၆ ရက္ေန႔ေျမာက္တိုက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္”အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ”နယ္စပ္”ႀတိဂံ”အနီးႏွင့္ “အိႏၵိယ-ျမန္မာ”နယ္စပ္ “ၿမိတ္ဝ”႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျခားေန႔မ်ားထက္ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ထပ္မံျပင္းထန္လာခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမထဲက်ဴးေက်ာ္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔၌ဟယ္လီေကာ္ပတာ(၂)စီးျဖင့္ ညေန(၃) နာရီခန္႔မွ(၃)နာရီ(၃၀)မိနစ္အထိနာရီဝက္ၾကာလာေရာက္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္တတိယအႀကိမ္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္)

၂၆ ရက္ေန႔တစ္ရက္လံုးတိုက္ပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူမိမိတို႔ဖက္မွ အေပါစား၊အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၃)ဦး ႐ွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၂၇) ရက္၌လည္းႀတိဂံေဒသတစ္ဝိုက္႐ွိ ေနရာႏွစ္ခုတြင္နံနက္ (၁၁)နာရီခန္႔မွ တိုက္ပြဲမ်ားတၿပိဳင္နက္တည္းျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ယေန႔တြင္လည္းတိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိတစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။#ႏိုဝင္ဘာလ၏အျပင္းထန္ဆံုးတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။၎တိုက္ပြဲ၌မိမိတို႔ဖက္မွ တပ္သားအဆင့္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးက်ဆံုးၿပီးလက္ရိွ အခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ”ၿမိတ္ဝ”ေဒသဖက္၌လည္းေနရာႏွစ္ခုတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ပြဲဝင္လွ်က္႐ွိသည္။

ဤတိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ တပ္သားအဆင့္ရိွ ရဲေဘာ္တစ္ဦးထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာတစ္ဦးရ႐ွိခဲ့သည္။တိုက္ပြဲရပ္နားခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႔သာ႐ွိခဲ့ၿပီးလက္႐ွိအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားမိမိတို႔မွအေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိသည္။လက္႐ွိသတင္းေရးသားေနေသာ ည(၁၀) နာရီအထိတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အျခားေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္”စတင္ဝ”ရြာအနီး ၌လည္း နံနက္(၈)နာရီ(၃၀) မွစ၍ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎တိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ရန္သူသည္ယေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား လက္နက္ႀကီး၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေနရာ(၅)ခု၌ယေန႔တစ္ရက္လံုး တိုက္ပြဲမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ၏အျပင္းထန္ဆံုးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေနာက္ထပ္စစ္ကူမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းလာေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းတိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔

#Arakandream2020
#ThewayofRakhita
#Thewayofrakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္
#ArakanIDP
#InternalDisplacedPerson

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆/၂၇)ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား၂၆ ရက္ေန႔ေျမာက္တိုက္ပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္"အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလာ"နယ္စပ္"ႀတိဂံ"အနီးႏွင့္ "အိႏၵိယ-ျမန္မာ"နယ္စပ္ "ၿမိတ္ဝ"႐ြာအနီး၌တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျခားေန႔မ်ားထက္ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့သည္။ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိမိတို႔အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ထပ္မံျပင္းထန္လာခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔လႈပ္႐ွားနယ္ေျမထဲက်ဴးေက်ာ္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္အား အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔၌ဟယ္လီေကာ္ပတာ(၂)စီးျဖင့္ ညေန(၃) နာရီခန္႔မွ(၃)နာရီ(၃၀)မိနစ္အထိနာရီဝက္ၾကာလာေရာက္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္တတိယအႀကိမ္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္)၂၆ ရက္ေန႔တစ္ရက္လံုးတိုက္ပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူမိမိတို႔ဖက္မွ အေပါစား၊အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၃)ဦး ႐ွိခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာ (၂၇) ရက္၌လည္းႀတိဂံေဒသတစ္ဝိုက္႐ွိ ေနရာႏွစ္ခုတြင္နံနက္ (၁၁)နာရီခန္႔မွ တိုက္ပြဲမ်ားတၿပိဳင္နက္တည္းျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ယေန႔တြင္လည္းတိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိတစ္ရက္လံုးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။#ႏိုဝင္ဘာလ၏အျပင္းထန္ဆံုးတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။၎တိုက္ပြဲ၌မိမိတို႔ဖက္မွ တပ္သားအဆင့္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးက်ဆံုးၿပီးလက္ရိွ အခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ထို႔အတူ"ၿမိတ္ဝ"ေဒသဖက္၌လည္းေနရာႏွစ္ခုတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔မွစတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ပြဲဝင္လွ်က္႐ွိသည္။ ဤတိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ တပ္သားအဆင့္ရိွ ရဲေဘာ္တစ္ဦးထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာတစ္ဦးရ႐ွိခဲ့သည္။တိုက္ပြဲရပ္နားခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႔သာ႐ွိခဲ့ၿပီးလက္႐ွိအခ်ိန္အထိတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားမိမိတို႔မွအေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိသည္။လက္႐ွိသတင္းေရးသားေနေသာ ည(၁၀) နာရီအထိတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ အျခားေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္"စတင္ဝ"ရြာအနီး ၌လည္း နံနက္(၈)နာရီ(၃၀) မွစ၍ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၎တိုက္ပြဲသည္လည္းျပင္းထန္ခဲ့သည္။ရန္သူသည္ယေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား လက္နက္ႀကီး၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ေနရာ(၅)ခု၌ယေန႔တစ္ရက္လံုး တိုက္ပြဲမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ၏အျပင္းထန္ဆံုးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေနာက္ထပ္စစ္ကူမ်ား၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းလာေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းတိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔#Arakandream2020#ThewayofRakhita#Thewayofrakhita#ရကၡိတလမ္းစဥ္#ရခိုင္စစ္ပြဲေ႐ွာင္#ArakanIDP#InternalDisplacedPerson #I

Posted by ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန on Monday, November 27, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *