NLD အစိုးရ နန္႔ မအလ-ဗမာစစ္တပ္ အားၿပိဳင္မႈၾကားက ရခိုင္ျပည္

NLD အစိုးရ နန္႔ မအလ-ဗမာစစ္တပ္ အားၿပိဳင္မႈၾကားက ရခိုင္ျပည္

NLD အစိုးရ နန္႔ မအလ-ဗမာစစ္တပ္ အားၿပိဳင္မႈၾကားက ရခိုင္ျပည္

 

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးၾကာဗမာျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းနန္႔အတူ ရခိုင္ေဒသ နယ္ၿမီမတည္မၿငိမ္ျဖစ္နီစြာလည္း ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းတစ္ခုေလာက္ဟိခၿပီးဗ်ာယ္ျဖစ္ေတ။ ဖဆပလအစိိုးရလက္ထက္ကနီ၊ ေနဝင္း-အစိုးရ၊ ေစာေမာင္-အစိုးရ၊ သန္းေရႊ-အစိုးရ၊ သိန္းစိန္-အစိုးရ နန္႔လက္ဟိ NLD အစိုးရအဆက္ဆက္႐ို႕၏ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအေပၚတူညီေရမူဝါဒက “ယင္းေဒသကို မတည္မၿငိမ္ဖန္တီးထားဖို႔ နန္႔ ကုုုုလားျပႆနာကိုအခ်ိန္မရြီးဖန္တီးပနာ ႏိုင္ငံရီးအျမတ္ထုတ္ဖို႔” ႀကိဳးစားကတ္ျခင္းျဖစ္ေတ။

ဦးႏုအစိုးရလက္ထက္က သူ႐ို႕အစိုးရ မဲရဖို႔ မဲဆြယ္ေရအခါ မဲအႏိုင္ရဖို႔တစ္ခုတည္းကိုရာစဥ္းစားပနာလုပ္ခေရ “ကုုုုုလား အကြက္”ကို သိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္းသံုးခေရ။ ေအဂု NLD အစိုးရသည္လည္း တတူတူ ရာျဖစ္ၿပီးေက ဗမာစြာဗမာရာဆိုေရပေယွာင္ ေအကုလားအကြက္ကိုသံုးပနာ ႏိုင္ငံရီး အျမတ္ထုတ္ဖို႔၊ အာပတ္ ေျဖဖို႔၊ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔၊ လူထုဘားကေမတၱာတရားကိုလိမ္လည္ရ ယူဖို႔ NLD အစိုးရနန္႔ မအလ-ဗမာစစ္တပ္ ႐ို႕အၿပိဳင္အဆိုင္အားၿပိဳင္ျခင္းကေအဂုပိုင္အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီတိက ရခိုင္ေဒသမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအေပၚအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈတိေပၚေပါက္လာစီေရ။

ေအကုုုုုလားကဇပ္ကြက္ေရ အသစ္မဟုတ္ေရပိုင္ အဆန္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ႐ိုးေကလည္းထိေရာက္ေတကဇပ္ကြက္ျဖစ္ေတလို႔ ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္တိုင္းကယံုၾကည္စြာလက္ခံက်င့္သံုးနီကတ္ေတ။ ရခိုင္တိအနီနန္႔ ေအဗ်ဴဟာကို ခ်ဳိးဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္နီကတ္ေကလည္း ေအဂုျဖစ္ပ်က္နီေရအျဖစ္အပ်က္တိက ထိေရာက္မႈမဟိႏိုင္သိမ့္လို႔ ေျပာရဖို႔။ ရခိုင္တိက႑တိုင္း၊နယ္ပယ္တိုင္းမွာအမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားဖို႔လိုနီသိမ့္ေရ ဆိုစြာ ေအအျဖစ္အပ်က္တိကသတိပီးနီေရ။ မီးေမာင္းထိုးျပနီေရ။

ျဖစ္ပ်က္လားၿပီးေရ အျဖစ္-အပ်က္ကို အျပစ္ေျပာဆိုုနီကတ္ဖို႔တက္စား အဆိုးထဲက ေကာင္းရာမြန္ရာတိကို သင္ခန္းစာယူသင့္ေရ။ ေနာက္တစ္ခါ ေအပိုင္အျဖစ္မ်ိဳးထပ္မျဖစ္ဖို႔ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးဟန္ခ်က္ညီညီႀကိဳ တင္ညိႈႏိႈင္းတိုင္ပင္လုပ္သင့္ေရ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအားနည္းေရ ရကၡိဳင့္စ႐ိုက္ကို ျပဳျပင္ဖာထီးဖို႔အရီးတႀကီးလိုနီ ေရ။ ဆင္လာခါမွ က်မြိ႐ွာတတ္ေတ စ႐ိုက္ကို နီရာတိုင္းကရကၡိဳင္တိအခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ဖို႔လိုနီေရ။

ညီညြတ္ရီး ကို ပါးဇပ္ကေျပာနီကတ္ဖို႔တက္စား လုပ္နီကတ္ေတလူတိၾကားမွာလုပ္ယင္းလုပ္ယင္းနန္႔ လိုအပ္နီေရညီညြတ္မႈ ကိုတည္ေဆာက္ကတ့္ပါေမ။ ေယေကေလ့ ေတာ္လွန္ရီးကာလအတြင္းမွာ ညီညြတ္ရီးကိုလုပ္လို႔ရေရလူတိနန္႔ ရာလုပ္ကတ္စြာက ရီရွည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေတဆိုစြာကို လက္ဟိရပ္တည္ႏိုင္ေရတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိကသက္သီခံနီေရ။

ေအဘဂၤလီကုုုုုုလားျပႆနာကိုအသံုးျပဳပနာ ႏိုင္ငံရီး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားနီကတ္ေတဗမာတိ၏ “ရခိုင္တိျဖစ္ ခ်င္ပိုင္ျဖစ္ကတ္ပတ္စီ”၊ “သီခ်င္ပိုင္သီကတ္ပတ္စီ”ဆိုေရသေဘာမ်ိဳးကိုတြိနီရေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႔ ရခိုင္ဘိုးဘြား ပိုင္နယ္ၿမီ ကိုသူ႐ို႕တိလိုခ်င္စြာနန္႔အလဲထပ္ကဇပ္ကတ္စြာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ၏အသက္နန္႔ ရခိုင္နယ္ၿမီကို အလဲထပ္ ကဇပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေတ။ ယင္းျပႆနာကို လွည့္ပတ္ပနာ က်ိဳင္ေထာင္းနီကတ္ယင္း ရခိုင္နယ္ၿမီတစ္ခ်ိဳ႕ လက္လႊတ္ဆံုးယံႈးလားရဖို႔အနီအထားေရာက္လာေရ။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ“ကိုယ့္႐ႈးကိုယ္ပတ္”ဆိုေရ အျဖစ္မ်ိဳးနန္႔ ဗမာျပည္မ က-ဗမာတိ ရခိုင္ပိုင္အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေရ။ အမွန္ကဗမာျပည္လည္း ရခိုင္ျပည္အနီအထားမ်ိဳးေရာက္နီစြာကၾကာဗ်ာယ္။ ရန္ကုန္-တာေမြ၊မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ ဆိုစြာရခိုင္ျပည္ က ေမာင္ေတာ/ဘူးသီးေတာင္နန္႔တူနီစြာကို မ်ိဳးခ်စ္ဗမာတိ ေထာက္ျပနီကတ္စြာ ေကာင္းၾကာဗ်ာယ္။ ဝဋ္ဆိုစြာလည္တတ္႐ိုးအမွန္ဆိုေက ေအပိုင္ျပဳလုပ္သူဗမာတိတစ္ရက္ေတာ့ မွီရာမွာလိုက္ တတ္ေတဝဋ္လည္လာပါလိမ့္မယ္။

NLD အစိုးရနန္႔ ဗမာစစ္တပ္စြာ ကူညီသလိုလို၊ကယ္သလိုလိုနန္႔ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီ႐ို႕ကိုေအပိုင္အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခြင့္ပီးထားျခင္းေရ ရခိုင္လူမ်ိဳး နန္႔ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတိကိုလူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ဖို႔ မလိမ့္တပတ္နန္႔ ခြင့္ျပဳ ထားစြာနန္႔ တတူတူရာ။ ဖုတ္မြီးေရပိုင္ ကိုယ္မြီးထားေရဖုတ္ကကိုယ့္ကိုျပန္ကိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားလာေရအခါ အနားမွာ ဟိေရ ကိုယ့္သားသမီး ကိုပါမခ်န္ခ်ေကၽြးေရအျဖစ္မ်ိဳးနန္႔လဲတူေရ။ ေဒခ်င့္မွာ ဗမာစစ္တပ္ကပါ ေနာက္လာဖို႔ ရြီးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္မဲရဖို႔ မဲဆြယ္မႈတိက ရခိုင္တိေရ ဓားစာခံၿမီဇာပင္ ျဖစ္လာရေရ။ ေနာက္ဆက္တြဲ အနီနန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အသတ္ျဖတ္ခံရမႈ ခပ္စိပ္စိပ္မ်ားလာေရပိုင္ အရီအတြက္လည္းပိုမ်ားလာေရ။

NLD အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပ်က္ဖို႔ေၾကာက္ယင္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္စြာတိကိုမလုပ္ခစြာနန္႔ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္စြာကိုမေျပာခစြာတိက ဗမာစစ္တပ္အတြက္ အခြင့္အရီးျဖစ္လာရေရ။ ဗမာစစ္တပ္အနီနန္႔ သူ႐ို႕တိ၏က်ဆင္းနီေရပံုရိပ္၊ သူ႐ို႕သည္သာလွ်င္ကိုးကြယ္အားထားစရာ ၊ သူူ႐ို႕ကိုမွ အားမကိုးေက အားကိုးစရာမဟိ ဆိုေရပံုစံမ်ိဳးကိုေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားကတ္ျပန္ေရအခါလည္း ခံရစြာက ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႔ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု တိရာျဖစ္ေတ။

ေအဂုလည္း NLD အစိုးရကတစ္မ်ိဳး၊ လႊတ္ေတာ္က တစ္မ်ိဳး၊ စစ္တပ္ကတစ္ဖံု အတိုင္အေဖာက္ညီညီ ဇာတ္တိုက္ထားပိုင္ ေျပာဆိုနီကတ္စြာတိက အစိုးရနန္႔ စစ္တပ္ ႏွစ္တိုင္စလံုး ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္တန္႔လိုစိတ္မ ဟိပံုေပါက္နီေရ။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖယွင္းဖို႔မႀကိဳးစား႐ံုမက ယင္းျပႆနာကို Chronic နာတာရွည္ ျဖစ္ေအာင္ဆြဲဆန္႔ထားစြာနန္႔လည္းတူေရ။ ယင္းပိုင္ဆြဲဆန္႔ထားစြာက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို စိုးရိမ္စိတ္ဝင္ေယာင္၊ လုပ္ထားၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအား စိုးရိမ္မႈတိ၊ ေသာကတိကိုအခ်ိန္ျပည့္ပီးထားစြာနန္႔တူေရ။

ဗမာစစ္တပ္စြာလည္း ေအအၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီ႐ို႕ကိုႏွိမ္နင္းဖို႔ တပ္ရင္း၊တပ္မတိကိုလီယာဥ္၊ကားၾကီးအသြယ္ သြယ္ နန္႔ပို႔ပနာ အျမင္သေဘာ အျပင္ပန္းပံုစံမ်ိဳးနန္႔ဟန္လုပ္ျပသနီကတ္ေတ။ ယင္းတပ္မတိဝင္လာေရ ဆိုေကလည္း ယင္းအင္အားတိေရ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီတိဟိေရနီရာကိုေရာက္လားစြာကအနည္းရာျဖစ္ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္တိဟိဖို႔လို႔ယူဆထားေရနီရာ/ ၂၀၁၅ ကနီ ေအနိအထိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္႔ ဗမာစစ္တပ္ ႐ို ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခေရနီရာတိကို ေရာက္လားခေရ အင္အားတိကပိုမ်ားနီေရ။

အထူးသျဖင့္ အယင္ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခေရ ေက်ာက္ေတာ္၊ပလက္ဝ၊ ရေသ့ေတာင္ဖက္က နီရာတိမွာ ဗမာ စစ္တပ္အင္အားတိ ပိုမ်ားနီေရ။ သိသာထင္ယွားေရ ဥပမာျပရဖို႔ဆိုေက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ႐ႊီဒဂံုဇာတီနားမွာ မီးေလာင္နီစြာကို မီးၿငိမ္းဖို႔ မႏၱေလးသို႔လားနီေရပံုစံျဖစ္နီေရ။ ေအအကြက္ေရ ဗမာစစ္တပ္၏ အေမွာင္ထဲက ခိုးပနာ လုပ္နီေရအကြက္ ျဖစ္ၿပီးေက သူ႐ို႕တိ၏သေဘာထားအမွန္ျဖစ္ေတ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရီးကို အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီႏွိမ္နင္းရီးေဂါင္းစဥ္နန္႔ ထပ္မံအယွိန္အဟုန္ျမွင့္ တင္နီျခင္းျဖစ္ေတဆိုစြာကိုစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေတလူတိုင္းသေဘာေပါက္ကတ္ေတ။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကပင္ေအနိထိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာတြိၾကံဳၿပီးခဗ်ာယ္ျဖစ္ေတရခိုင္တိအတြက္ ေအအတြိအၾကံဳနန္႔ေအျပႆနာကိုခြန္အားတစ္ခုအျဖစ္အသံုးခ်ႏိုင္ခေကေတာ့ ရခိုင္တိအနီနန္႔ေဒျပႆနာကို ေျဖယွင္းလို႔ရႏိုင္ဖို႔။ ယင္းပိုင္ေျဖယွင္းေရအခ်ိန္မွာရကၡိဳင့္အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာရခိုင္သားတိလက္ထဲေရာက္ဟိလာေရနိေရ ေအကုုုုလားျပႆနာတစ္ဝက္ ၿပီးလားခေရနိျဖစ္လီဖို႔။ ယင္း အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာျပန္လို႔ရဟိဖို႔အတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ကိုက်ေရနီရာက က်ေရတာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္ပနာ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားရီးလႈပ္ယွားမႈႀကီးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္မွရာ ေအျပႆနာကို ေျဖယွင္းႏိုင္ဖို႔။

လက္ဟိအခ်ိန္မွာ ေဒအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုျပန္လည္ရဟိႏိုင္ဖို႔လုပ္ႏိုင္ေရ ရကၡိဳင္အဖြဲ႕အစည္းကတစ္ခုရာဟိ ေရ။ ယင္းခ်င့္က ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA) ရာျဖစ္ေတ။ ဗမာအစိုးရနန္႔ ဗမာစစ္တပ္ေရ ေအခ်င့္ကိုသိလို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ပ်က္စီးေအာင္ တစ္ခ်ိန္လံုးႀကိဳးစားၾကံစည္နီေရ။ လူထုအယံု အၾကည္ကင္းမဲ့ေအာင္၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကားသြီးကြဲေအာင္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနန္႔ မသင့္ျမတ္ေအာင္ အၿခီအျမစ္မဟိေရစြပ္စြဲခ်က္တိနန္႔ ေျပာစကားတိကို ေျပာၾကားပနာ လုပ္နီေရ။ ေအခ်င့္ကို ရပ္တန္႔ကရပ္ပနာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေစတနာမွန္နန္႔ အမွန္အကန္လုပ္ကတ္ ေက ျပႆနာတိလည္း ေျပလည္လား ႏိုင္ေရပိုင္ ႏိုင္ငံလည္းအအီးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္လားလီဖို႔။

အဂေယာင့္ NLD အစုိးရနန္႔ စစ္တပ္စြာ ေဒ ရခိုင္ေဒသျပႆနာကိုေျဖယွင္းလိုစိတ္အမွန္အကန္ဟိခေက ေအဂု ျဖစ္ခြင့္ပီးထားေရ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရေရကိစၥေရျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမဟိ။ ယင္းပိုင္ လိုလိုလားလား မဟိေရအတြက္သာ ေအျပႆနာတိျဖစ္နီျခင္း/ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ေတ။ ရခိုင္ေဒသမတည္မၿငိမ္မႈ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတိအၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီတိ၏အၾကမ္းဖက္မခံခံရေအာင္ ျပဳလုပ္နီေရ/ ျပဳလုပ္ခြင့္ပီးထားေရ လက္သည္တရားခံမွာ ဗမာအစိုးရ အဆက္ဆက္ရာျဖစ္ေတ။

ေအဘဂၤလီျပႆနာျဖစ္တိုင္း “AA ဇာေရာက္နီလဲ” ဆိုစြာကို မိန္းတတ္ကတ္ေတ။ ယင္းပိုင္မိန္းစြာေရ ရခိုင္ လူမ်ိဳးတိမဟုတ္ဘဲ ဗမာစစ္တပ္ေလာ္ဘီနန္႔ NLD ေလာ္ဘီတိရာျဖစ္နီေရ။ မိမိ႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေရ ရကၡိဳင္ ျပည္သူလူထုတိကိုကာကြယ္ဖို႔ဖြဲ႕ထားေရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေကလည္း ေအဂုအခ်ိန္မွာ သတိႀကီးႀကီးထားပနာ ေလွ်ာက္လွမ္းနီရေရအနီအထားမ်ိဳးျဖစ္နီေရ။ ၿခီလွမ္းတိုင္းကို သတိထားလို႔ ရဟိထားေရအဟိတရားကို မေပ်ာက္လားဖုိ႔အသိဉာဏ္တရားနန္႔ သတိထားေလွ်ာက္လွမ္းနီေရ။

အစိုးရတာဝန္ကိုယူထားေရၿငိမ္းခ်မ္းရီး ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရနန္႔ ကမၻာမွာအဆင့္တက္လာ လို႔ ဂုဏ္ယူနီကတ္ၿပီးႏိုင္ငံ့ကာကြယ္ရီးတာဝန္၊ ျပည္သူလူထုလံုၿခံဳရီးတာဝန္ယူထားေရ မအလ-စစ္တပ္႐ို႕ ေနာက္ထပ္ဇာထပ္လုပ္ဖို႔သိမ့္လဲဆိုစြာကို ေစာင့္ၾကည့္ယင္း ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္နီပါေရ။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သတင္းနန္႔ ျပန္ၾကားရီး
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္၊ ၾကာသပတီးနိ။
————————————————————————–

“သတင္းအမွားမ်ားကို သို႔ေလာသို႔ေလာျဖစ္နီကတ္ေသာသူမ်ားအား ေလးစားစြာအသိေပးျခင္း”

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အနီနန္႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သတင္းနန္႔ ျပန္ၾကားရီးဌာန www.facebook.com/thearkanarmy1 ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ Page တစ္ခုရာဟိပါေရ။ အျခား ရကၡိဳင္ အမည္ပါ Page တိမွာ ရီးထားစြာတိေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အသိပီးအပ္ပါေရ။ အထူးသျဖင့္ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား” အမည္ရွိ Page သည္ မိမိ႐ို႕ ULA/AA အား အဓိကထားတိုက္ခိုက္နီ ေသာ ေအာက္တန္းက်သူမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ Page ျဖစ္ပါေရ။ ယင္း Page စြာ မိမိ႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နန္႔ မသက္ဆိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ႐ို႕ကို အားပီးေထာက္ခံသူတိအနီနန္႔ ယင္း Page ကို Report ထုျခင္း၊ Like , Comment , Share လုပ္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ULA/AA အားကူညီရာေရာက္ပါေရ။ ယင္း Page အား မသိ၍ Share လုပ္ထားသူမ်ားအနီနန္႔ မိမိ Share ထားျခင္းအား ျပန္၍ Delete Post လုပ္ပီးျခင္းျဖင့္ ကူညီပီးစီလိုပါသည္။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *