ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ မြီးနိ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ မြီးနိ

ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေပၚၿပီးသည္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္-သက္႐ွည္က်န္းမာပါစီ ။

မြီးနိဆုေတာင္းပီးကတ္ေသာ မဟာမိတ္ရဲေဘာ္ရဲဖက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အမ်ိဳး႐ို႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ဟိပါေရ။

#TheWayOfRakhita
#ရကၡိတလမ္းစဥ္
#ArakanDream2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *