(၇) ႏွစ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားနိ အခမ္းအနားသို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (United League of Arakan- ULA/ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army-AA) မွ ပီးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

(၇) ႏွစ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားနိ အခမ္းအနားသို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (United League of Arakan- ULA/ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army-AA) မွ ပီးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

(၇) ႏွစ္ေျမာက္ ခမီအမ်ိဳးသားနိ အခမ္းအနားသို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (United League of Arakan- ULA/ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army-AA) မွ ပီးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္

ခမီအမ်ဳိးသားနိအား ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA)/ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)မွ အလီးအနက္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ အတူတကြလက္တြဲၾဟင္သန္နီထိုင္လာခကတ္ေသာ ခမီအမ်ဳိးသားမ်ားကို မိမိ႐ို႕ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားအနီျဖင့္ သြီးခ်င္းဆက္ႏြယ္ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားအျဖစ္ အၿမဲတမ္းထာဝရ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားပါသည္။

ညီေနာင္ခမီမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ႀဟီး ဖိုးဖီးစဥ္လာဆက္ဆက္ အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္အား အတူတကြ တည္ေထာင္ပိုင္ဆိုင္ကတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြလြတ္လပ္စြာ ၾဟင္သန္နီထိုင္ခကတ္ေသာ ဆြီမ်ဳိးရင္းခ်ာမ်ားျဖစ္ကတ္ပါသည္။

အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ခ်ာအာဏာဆံုးယံႈးၿပီးေနာက္ အတိတ္ကာလက ထည္ဝါခမ္းနားခေသာ ခမီ-ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားရီးအၿခီအနီမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဝန္းရံခပင္းလွ်က္ဟိနီပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ သြီးခြဲမႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈႏွင့္ နည္းပရိယာယ္မ်ားေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုအရင္းအခ်ာမ်ားမွာ နီးလွ်က္ႏွင့္ဝီးကြာနီရေသာ အနီအထားသို႔ ေရာက္ဟိနီကတ္ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ရကၡိဳင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္လွ်က္ ရကၡိတလမ္းစဥ္အတိုင္း တိုက္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လွမ္းလွ်က္ဟိသည့္ မိမိ႐ို႕ ULA/AA အနီျဖင့္ ခမီအမ်ဳိးသားညီေနာင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေယွာက္ၿပီး ခမီညီေနာင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္လားရန္ ခိုင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ လက္တြိက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ဟိနီပါသည္။

ဂနိမ်က္ေမွာက္ကာလ ညီေနာင္ခမီလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေယွာက္ရန္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နယ္ၿမီမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေယွာက္ရန္အတြက္ အလြန္အရီးႀကီးေသာ အခ်ိန္အခါ၌ ဆိုက္ေရာက္လွ်က္ ဟိေၾကာင္း မိမိ႐ို႕အနီျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရံလူ သူစိမ္းတရံ က်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ သြီးထိုးမႈမ်ားကို နားမေယာင္ဘဲ မိမိ႐ို႕ညီကိုရင္းခ်ာမ်ားတြဲလက္မျဖဳတ္စတမ္း ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ျဖဴစင္ေသာသေဘာထားမ်ား၊ ျမင့္ျမတ္ေသာပီးဆပ္မႈမ်ားႏွင့္ တြဲလက္ခိုင္ျမဲစြာ ခရီးဆက္ႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵျပဳဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္ ဤသဝဏ္လႊာအားဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ပီးပို႔အပ္ပါသည္။

ထြန္းျမတ္ႏိုင္ (ဥကၠ႒)
ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္