တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မရမာႀကီးအမ်ဳိးသားနိအား ႀကိဳဆိုပါ၏

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မရမာႀကီးအမ်ဳိးသားနိအား ႀကိဳဆိုပါ၏

ရခိုင္တိုင္းျပည္သည္ ရွိယခင္ ႏွစ္ပရိေစၦတ အသၤေခ်ကာလကစ၍ ဖိုးဖီးစိုင္လာမျပတ္ မွီတင္းနိန္ထိုင္ခကတ္ေသာ ရခိုင္၊ခ်င္း၊ၿမိဳ၊ျမံဳ၊ခမီ၊မရမာၾကီး၊သက္၊ဒိုင္းနက္၊ကမန္၊လင္းႀကဲနန္႔တျခားလူမ်ိဳးေခ်တိပါ စုေပါင္းပနာ လူ႔ယိုင္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံရီး၊အုပ္ခ်ဴပ္ရီးယႏၱရားတိကို စုေပါင္းဖန္တီးလည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခေသာ”ကမၻာ့စံမွီအမ်ိဳးသားလကၡဏာအဂၤါရပ္တိအားလံုးနန္ ့ျပည့္စုံေရ,အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ “တစ္ခုအျဖစ္ကမ႓ာ့အလယ္မွာဝင့္ဝင့္ႂကြားႂကြားရပ္တည္နီထိုင္ႏိုင္ခပါေရ။

 

မတူကြဲျပားေရ ကိုးကြယ္မႈ၊ ယိုင္ေက်းမႈ၊အေတြးအေခၚတိကို လက္ခံက်င့္သုံးခေရ “ခႏၱီစ”သေဘာတရားထြန္းကားခေရ ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္စြာ “ဗဟုလူ ့ေဘာင္”ျဖစ္ေတပိုင္ ရခိုင့္နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ဦးေရ ႏိုင္ငံတကာက လူမ်ိဳးေပါင္းစုံကို တြိျမင္ႏိုင္ေရ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးျဖစ္ခပါေရ။

 

ေဒပိုင္ ႏိုင္ငံရီးအစိုင္အလာေကာင္းနန္ ့သမိုင္းအမြီတိကို လက္ဆင့္ကမ္းယူၿပီးေက ရခိုင့္လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးလူမ်ိဳးေပါင္းစုံနန္ ့ဖြဲ ့စည္းထူေထာင္ထားေရ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(United League of Arakan-ULA/ Arakan Army-AA)စြာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္၏ဆုံးယႈံးနိန္ရေရ ရခိုင့္အခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာ၊အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ႏိုင္ငံရီးအခြင့္အရီး၊ ရခုိင့္အမ်ိဳးသားကံၾကမၼာ၊ရခုိင့္သယံဇာတကို ရခုိင္လူမ်ိဳးလက္ျဖင့္ဖန္တီးႏိုင္ရီး၊ရခိုင့္အမ်ိဳးသားရီးဆိုင္ရာနစ္နာခ်က္ တိအတြက္”ရကၡိတလမ္းစဥ္”အတိုင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလႈပ္ယွားမႈႀကီးကို ဆင္ႏြဲပနာ ဘုံရန္သူဗမာနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူ႐ို႕ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္နိန္ပါေရ။

 

ေဒပိုင္ကာလမွာ ေအနိ,ကဆုန္လျပည့္နိမွာက်ေရာက္ပါလတ္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတိထဲကတစ္ခုျဖစ္ေတ”မရမာႀကီး”လူမ်ိဳး၏တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသားနိအား ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(ULA/AA)က ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုလိုက္ပါေရ။

 

ရကၡိတလမ္းစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ီတက္နီစဥ္ကာလအတြင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိုင္းပူးေပါင္းပါဝင္ရန္တာဝန္မွာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုတိအားလံုးနန္႔စုေပါင္းထားေသာရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏တာဝန္ျဖစ္ပါေရ။

 

ရခိုင္တိုင္းျပည္နန္႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း မိမိေရာက္ဟိနီေသာနီရာက,မိမိႏိုင္ရာတာဝန္တိကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရအျပင္ တာဝန္္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္းရီးဆြဲထားသည့္”ရကၡိတလမ္းစဥ္” ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ကတ္ဖို႔ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါေရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *