၅၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA)မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

၅၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA)မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *