၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၇) ရက္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၇) ရက္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ယမန္ေန႔(မတ္လ၅-၆ရက္)မ်ား၌ဗမာလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ေသာေနရာႏွစ္ခု

အျပင္အျခားတစ္ေနရာျဖစ္ ေသာေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ဗုေဒၶါရြာအေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာစသည့္ေနရာအသီးသီးတို႔၌ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ျပန္ဆိုရြာအေနာက္ေတာင္ဖက္(၅)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္း ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ေပါက္ရြာ၊

အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဗုေဒၶါရြာအေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာတြင္လည္း ေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားေနရာ

သံုးခု၌ရွိခဲ့သည္။

မတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ျပန္ဆိုရြာအေနာက္ေတာင္ဖက္တိုက္ပြဲမွာဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္မွမိမိတို႔အားတတိယေန႔အျဖစ္

ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္ၿပီး ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာစကခ(၅)လက္ေအာက္ခံ၊ေက်ာက္ျဖဴအေျခစိုက္ခမရ(၅၄၂)

တပ္ရင္းအားမိမိတို႔အေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးခမရ(၅၄၂)၏လက္ နက္ခဲယမ္း၊စစ္အသံု႔အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ က်ဆံုးအေလာင္း

မ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ခမရ(၅၄၂) ဖက္မွ (ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ ဟုယူဆရ) (ထိခိုက္+က်ဆံုး) ၁၅ ဦးထက္မနည္း႐ွိခဲ့သည္။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ခေမာင္းဝ(Ka Maung Wa) အနီးမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ (၄၀) ေက်ာ္႐ွိခဲ့သည္။

သိမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ားတြင္
(၁) ၉ မမ ပစၥတိုတစ္လက္
(၂) ၉ မမ ပစၥတိုက်ည္ (၂၅) ေတာင့္
(၃) MA-2 (၂)လက္
(၄) MA-2 က်ည္ (၅.၅၆) ၅၅၃ ေတာင့္
(၅) MA-3 (ဒင္ခ်ိဳး) (၁) လက္
(၆) MA-3 က်ည္ (၁၉) ေတာင့္
(၇) Thermobaric Grenade (၁၁) လံုး
(၈) အီနာဂါ (၁) လံုး
(၉) နင္းမိုင္း (၅) လံုး
(၁၀) ျမန္မာေငြက်ပ္ (၄၄၇၀၀ က်ပ္) ေလးေသာင္းေလးေထာင္ခုနစ္ရာက်ပ္တိတိ
(၁၁) မိုင္းရွာစက္ (၁) ခု
(၁၂) ေဆး ႏွင့္ ေဆးဝါးဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕
(၁၂) ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕
(၁၃) စစ္ယူနီေဖာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
(၁၄) စာရြက္စာတမ္း၊မွတ္တမ္း၊ေျမပံုမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔အတူေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေပါက္ရြာ၊  အေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္မတ္လ (၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုေဒၶါရြာအေနာက္ဖက္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္နံနက္ (၈) နာရီ (၂၆) မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားရိွခဲ့သည္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၃)နာရီ ( ၅၄ ) မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *