အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

“အာရကၡႏူိင္ငံေတာ္”

ေတာ္ဝင္ၿမီကုိ ေအာင္လံထူလုိ႔

ႏွလုံး…သြီးကတိသစၥာနန္႔ အဓိ႒ာန္

ငါ႐ို႕…ၿမီ၊ ငါ႐ို႕…ရီ

လုံျခံဳသာယာစီဖို႔ အဖ…ႏူိင္ငံကုိ

႐ိုးသားျမင့္ျမတ္ ရဲ…ရင့္ေမ

အမ်ဳိးေစာင့္တရားနန္႔ လုံ႔လခြန္အားဟိ…ေရ

ရကၡဳိင္…ၿမီ ငါ႐ို႕ျမတ္ႏူိးေရ

ရကၡဳိင္…အႏြယ္ ငါ႐ို႕ေစာင့္ေရွာက္ေမ

အာရကၡ႐ို႕ဖုိးဖီးၿမီကုိ အတူတူကာကြယ္ေမ….

ရကၡိဳင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္…

အဖုိးတန္ေရ ငါ႐ို႕ၿမီကုိခ်စ္ေတ…

အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိထြန္းေျပာင္စီရ…….ေမ။

 

အာရကၡႏိုင္ငံေတာ္

“အာရကၡႏူိင္ငံေတာ္”ေတာ္ဝင္ၿမီကုိ ေအာင္လံထူလုိ႔ႏွလုံး…သြီးကတိသစၥာနန္႔ အဓိ႒ာန္ငါ႐ို႕…ၿမီ၊ ငါ႐ို႕…ရီလုံျခံဳသာယာစီဖို႔ အဖ…ႏူိင္ငံကုိ႐ိုးသားျမင့္ျမတ္ ရဲ…ရင့္ေမအမ်ဳိးေစာင့္တရားနန္႔ လုံ႔လခြန္အားဟိ…ေရရကၡဳိင္…ၿမီ ငါ႐ို႕ျမတ္ႏူိးေရရကၡဳိင္…အႏြယ္ ငါ႐ို႕ေစာင့္ေရွာက္ေမအာရကၡ႐ို႕ဖုိးဖီးၿမီကုိ အတူတူကာကြယ္ေမ….ရကၡိဳင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္ … ရကၡဳိင္…အဖုိးတန္ေရ ငါ႐ို႕ၿမီကုိခ်စ္ေတ…အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိထြန္းေျပာင္စီရ…….ေမ။

Posted by ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန on Sunday, December 24, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *