လက္ရွိသတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ထြက္ေပၚေနသည့္သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနမွန္၊ ျဖစ္စဥ္အမွန္အား ေလးစားစြာအသိေပးျခင္း

လက္ရွိသတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ထြက္ေပၚေနသည့္သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနမွန္၊ ျဖစ္စဥ္အမွန္အား ေလးစားစြာအသိေပးျခင္း

လက္႐ွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနမွန္၊ ျဖစ္စဥ္အမွန္အားေလးစားစြာအသိေပးျခင္း

အမွတ္ ၂/၂၀၁၇
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နံယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၉)ရက္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္

(၁) ရကိၡဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ ULA/AA အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ေမလ (၂၂) ရက္၊ စာအမွတ္ ၁/၄၀၀၄/ ၀၄၄ / စရခ-၄ ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႈႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) မွ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA ၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရပ္စဲသည့္ကိစၥအား NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ထံလိပ္မူေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

(၂) ေပးပို႔ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ၎အခ်ိန္ကာလ၌ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔AA အပါအဝင္ ကိုးကန္႔၊ တအာင္း သံုးဖြဲ႕၏ NCCT ထဲတြင္ပါဝင္မႈအေနအထားအား မသိက်ိဳးကြၽံျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ေကာက္ခ်န္လိုေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏မ႐ိုးသားေသာစိတ္ထားမ်ားသိသာထင္႐ွားလြန္းခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျပစ္မ႐ွိေသာ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားအားတမင္တကာ အမႈဆင္ၿပီး အၿငိဳးအေတးႀကီးစြာ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ NCCT ႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္စဲေၾကာင္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(၃) ထို႔အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္၊ စာအမွတ္ ၅/၄၀၀၅/ ၀၁၃ / စရခ-၄ ျဖင့္ UNFC ဥကၠ႒ အားလိပ္မူ၍ ၎အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွကိုးကန္႔၊တအာင္း၊ရခိုင္သံုးဖြဲ႕အား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ရန္အက်ပ္ကိုင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အခ်ိန္၌စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းတြင္ အဆင္မေျပမႈအားအေၾကာင္းျပကာ NCA လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္မိမိတို႔သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္သည္ယခုအခ်ိန္အထိဆက္လက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ UNFC အား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစလိုျခင္း၊ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုင္ပင္ေနာက္မက်ေစလိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

(၄) ယခုအခ်ိန္တြင္ ရကိၡဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ ULA/AA သည္ ၇ ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ“Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC) ၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္ကာ မိမိတို႔ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္႐ွိသည္။

 

ရကိၡဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA)

 

Humbly informing true condition and process regarding news currently appearing on media

No. 2/2017
18 June 2017

  1. United League of Arakan/Arakan Army (ULA/AA) sent a letter, No.1/4004/044/sa.ra.kha-4, addressing to the leader of Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) about the issue of the termination of the Arakan Army’s cooperation from the NCCT on 22 May 2015.
  2. The reason We, ULA/AA, sent an official letter for the termination of cooperation in the matters with the NCCT was on the grounds that besides the mindsets of dishonesty of U Thein Sein’s regime became apparent to politically exclude us after U Thein Sein’s regime had disregarded the position of our three revolutionary organizations comprised of the Arakan Army, MNDAA and TNLA’s cooperation in the NCCT on that time including innocent relatives and family members of the Arakan Army soldiers who were plotted to be resentfully and lawlessly arrested and tortured later 29 March 2015 and other facts.
  3. Similarly,we applied for a UNFC membership, by sending a letter No. 5/4005/013/sa.ra.kha.-4, addressed to the Chairman of UNFC on 17 February 2016. Afterwards U Thein Sein’s regime omitted us from the NCA process, giving a reason on uneasiness about the usage of words at the time of coercing our Kokang, Ta’ang and Arakan three revolutionary organizations to release a statement. In addition, we stood as an affinity organization after the termination of the membership application in consideration of not to become to a burden on the UNFC because our three revolutionary organizations continue to battle with the Burman armed troops, and not to delay their political negotiation process.
  4. Standing now as a member of the Federal Political Negotiation and Consultative Committee(FPNCC) comprised of seven ethnic armed revolutionary organizations, the United League of Arakan/Arakan Army(ULA/AA) is fighting for the political rights and national losses of our aggrieved peoples of Arakan hand in hand with allied forces.

 

United League of Arakan/Arakan Army(ULA/AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *