ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA/AA)မွ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA/AA)မွ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အား ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ULA/AA)မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *