၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၂) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၉) ရက္ေန႔၌ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ျပန္ဆိုရြာ” ေတာင္ဖက္(၅.၅) ကီလုိမီတာအနီးတြင္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ

ယာယီအေျချပဳထားေသာဗ်ဴဟာကုန္းတစ္ခုအားမိမိတို႔သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ဗ်ဴဟာတြင္ ခမရ-၅၃၈ (ရေသ့ေတာင္)၊ ခမရ-၅၄၂

(ေက်ာက္ျဖဴ) ၊ခမရ-၅၆၂ (ဂြ) ႏွင့္ ခမရ-၅၆၃ (ဂြ) တို႔ပါဝင္သည္။

မိမိတို႔တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာဗ်ဴဟာကုန္းအနီးတြင္ ရန္သူမ်ားသည္ ေနရာအႏွ႔႔ံျပန္႔ႀကဲလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္လ

(၁၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔တြင္ ကစဥ့္ကလ်ားထြက္ေျပးေနေသာ ရန္သူ မ်ားအား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေနေသာမိမိတို႔လႈပ္ရွား

စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွ (၁) ဦးထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕သည္

ဦးတည္ရာမဲ့ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ရန္သူ႔လက္နက္ငယ္က်ည္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕တို႔ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး

ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနသည့္ရန္သူမ်ားေနာက္ကိုလိုက္လံရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ “ျမတ္လွဲရြာ”အေနာက္ဖက္ (၂) ကီလိုမီတာအကြာ အေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမတိုင္မီ

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီး နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ ရန္သူသည္ထိုးစစ္ကိုစတင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထိုးစစ္အစတြင္

ရန္သူ႔ဖက္မွအရာရွိတစ္ဦးအပါအဝင္ (၅) ဦးခန္႔က်ဆံုးၿပီးတပ္လန္သြားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔တြင္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္၏တပ္မ(၂၂) သည္ ေတာင္ဖက္မွထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း

တပ္မ(၂၂) သည္ဒုတိယအႀကိမ္တပ္လန္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္(၅) ဦးခန္႔ထပ္မံက်ဆံုးခဲ့ၿပီးထိုးစစ္အားထပ္မံမျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီးေပၚမွ ေရာ့ကတ္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္

တစ္နာရီေက်ာ္သည္အထိလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညေန(၅) နာရီ (၁၅) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ “ဗုေဒၶါရြာ”အတြင္းရွိလူေနအိမ္မ်ားကိုထိမွန္ခဲ့သည္။

၎တို႔အထဲတြင္ ဦးလွထြန္းစိန္- ေဒၚလွသန္းစိန္တို႔၏ ေနအိမ္ သည္လည္း တစ္အိမ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။အိမ္ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ားအားထိခိုက္ခဲ့ျခင္း

ရွိ-မရွိဆို သည္ကို ေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ဤကဲ့သို႔ရြာအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ေရာ့ကတ္မ်ား၊

စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေန ျခင္းမွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို လက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မ်ားအထဲတြင္ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္သည္ ၎တို႔တပ္ဖြဲ႕ရွိရာေန ရာသို႔မွားယြင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

တပ္မ(၂၂) မွေသဆံုးသည္မ်ားရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာသင့္ရန္သူ႔အေလာင္းတစ္ေလာင္းႏွင့္

လက္နက္ငယ္တစ္လက္ကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
၂၀၁၉ ခုႏွွစ္၊ မတ္လ(၁၂) ရက္၊ ည(၁၀) နာရီ (၁၄ ) မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *