တားျမစ္သတိေပးျခင္း (၂/၂၀၁၉) ၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႔အား သတိေပးျခင္း (၃/၂၀၁၉) ထုတ္ျပန္ခ်က္

တားျမစ္သတိေပးျခင္း (၂/၂၀၁၉) ၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႔အား သတိေပးျခင္း (၃/၂၀၁၉) ထုတ္ျပန္ခ်က္Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *