ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကားပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ သတိေပးျခင္း

ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကားပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ သတိေပးျခင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *